Ráiteas ó Cois Life 16 July 2018 – Posted in: News

Ráiteas ó Cois Life 

16 Iúil 2018

[It is with deep regret that the Directors of Cois Life announce that the company will close at the end of 2019. We are, at the same time, delighted that fellow publishers Cló Iar-Chonnacht will take on the management of stock and rights agreements from that point onwards. We are also pleased to state that we will publish all works previously announced for 2019. The full statement can be read below in Irish. If you have any questions, you may contact us at eolas@coislife.ie or at 01 219 0223.]

Is oth le Stiúrthóirí COIS LIFE a fhógairt go mbeidh an comhlacht ag scor d’obair na foilsitheoireachta Gaeilge i ndeireadh na bliana 2019. Tá áthas orainn a thuairisciú, áfach, go nglacfaidh Cló Iar-Chonnacht stoc agus cearta COIS LIFE ar láimh agus go ndéanfaidh siad cúram de riar an stoic, plé le ceadanna athfhoilsithe agus eisiúint athchlónna de réir chúinsí an mhargaidh.

Ba mhór an phribhléid do stiúrthóirí agus d’fhoireann COIS LIFE an ról lárnach a bhí againn le cúig bliana fichead nach mór i bhfoilsitheoireacht na Gaeilge. Ó chuamar i mbun oibre in 1995 go dtí go ndéanfar an comhlacht a scor i ndeireadh na bliana 2019 beidh an méid seo bainte amach:

  • 104,800 leabhar díolta (go Meitheamh 2018)
  • 155 teideal foilsithe (agus 120+ díobh fós i gcló)
  • 74 údar (nó eagarthóir tiomsaithe) luaite leis na saothair sin
  • 52 teideal ar fáil mar ríomhleabhair agus
  • 13 teideal ar fáil mar chlosleabhair.

Foilseoidh COIS LIFE na teidil go léir a bhí luaite le 2019 ach an gnáthmhaoiniú chuige sin a fháil ó Fhoras na Gaeilge.

Tá na Stiúrthóirí mórálach as an obair go léir a chuireamar i gcrích i ndlúthpháirt lenár gcuid scríbhneoirí. Rinneamar breis is a leath de na leabhair a choimisiúnú agus ról ag COIS LIFE dá réir sin ina dtionscnamh agus ina bhforbairt. Chuamar sa tóir ar údair nua, go háirithe ar údair óga agus ar bhanúdair nuair ab fhéidir. Bhí na luachanna táirgeachta (cló, dearadh, agus cur i láthair na leabhar) fíorthábhachtach do COIS LIFE ó thús agus ba mhór ar fad an chomaoin a chuir beirt dearthóirí orainn: Eoin Stephens sna blianta tosaigh agus Alan Keogh ina dhiaidh sin. Threisigh siad beirt i dteannta na n-eagarthóirí le hacmhainn nuálaíochta COIS LIFE sna foilseacháin ilmheáin ar fad, leabhair chló, ríomhleabhair agus closleabhair ina measc.

Táimid buíoch freisin den mhaoiniú agus den chuidiú a fuaireamar go leanúnach ó Bhord na Leabhar Gaeilge (agus Clár na Leabhar Gaeilge ag Foras na Gaeilge ina dhiaidh sin) mar aon le tacaíocht na Comhairle Ealaíon le fiche bliain anuas, gan trácht ar mhaoiniú a fuaireamar ó am go chéile ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; ó Litríocht Éireann agus ó Acadamh Ríoga na hÉireann (Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach).

Rinneadh obair na foilsitheoireachta go huile is go hiomlán i dtithe na stiúrthóirí go dtí 2012. Ó Eanáir 2013 ba mhór an chéim chun tosaigh í oscailt na hoifige agus ceapadh Fhionnuala Cloke mar Oifigeach Foilsitheoireachta. Rinne Fionnuala éacht oibre i mbun riar an chlár foilsitheoireachta go dtí Nollaig 2015. Ó shin i leith rinne Jenifer Ní Ghrádaigh, Gráinne Ní Mhuilneoir agus intéirnigh ag tacú leo ar a seal, na cúraimí sin a chur i gcrích agus ról COIS LIFE a fhorbairt i réimsí nua. Tá stiúrthóirí COIS LIFE buíoch díobh sin uile as a ndúthracht agus a ndílseacht leanúnach.

Ghlac na stiúrthóirí ón tús le dúshláin na hoibre, agus bhí rath ar COIS LIFE mar fhoilsitheoir beag le breis is fiche bliain. Tá dúshláin nua braite againn le déanaí áfach a chuireann leis an ualach agus a laghdaíonn an sásamh ealaíne agus intleachtúil a ghabhann le hobair na foilsitheoireachta Gaeilge. Tá an riarachán méadaithe as cuimse. Tá údair nua agus eagarthóirí oilte gann. Thit an tóin as an margadh sa chúlú eacnamaíochta agus cé gur tháinig feabhas áirithe ar chúrsaí le cúpla bliain anuas is léir go bhfuil an scíthléitheoireacht sa Ghaeilge dulta ar gcúl go tubaisteach agus nach bhfuil téarnamh i ndán di. Tá caighdeán Gaeilge na mac léinn tríú leibhéal imithe in ainnise, agus tá an litríocht imeallaithe ar na cúrsaí léinn sa tslí go bhfuil mórán saothar ag COIS LIFE anois ‘ródheacair’ do chuid mhór mac léinn bunchéime agus leisce dá réir ar léachtóirí iad a roghnú ar chúrsaí. Tá crapadh na teanga mar aon le díothú na nualitríochta as na hollscoileanna tubaisteach d’fhoilsitheoir liteartha agus d’údair chruthaitheacha na Gaeilge.

Cé go mbíonn léirmheasanna áirithe ar na meáin chraolta is deacair orlach cló féin a fháil i nuachtáin ná in irisí. Agus tá na mórdhúshláin a bhain riamh le dáileadh agus le margaíocht leabhar Gaeilge gan aon réiteach sásúil go fóill. An díolachán ar líne anois an t-aon ábhar dóchais sa réimse sin. Éiríonn go maith leis na teidil is féidir a nascadh go dlúth le curaclam na scoileanna agus is cinnte go bhfuil deis mhaith fiontraíochta sa réimse sin don té a chuirfeadh suim ann.

Tá COIS LIFE mórálach as a bhfuil bainte amach go dtí seo chun an fhís bhunaidh a bhí againn a fhíorú: saothair liteartha agus taighde a chur ar fáil i nGaeilge. Táimid buíoch ó chroí dár gcomhpháirtithe uile san obair sin. Is ábhar misnigh agus sásaimh dúinn go nglacfaidh CIC cúram na dteideal foilsithe úd ar láimh. Tá lánmhuinín againn as a gcumas chun caidreamh fónta a chothú le húdair COIS LIFE agus táimid ag súil go bhfeicfear saothair spreagúla nua ag teacht ar aghaidh ón gcomhoibriú sin de réir a chéile. Mar chéim thosaigh ar an mbóthar sin tá sé i gceist go bhfoilseoidh CIC trí theideal a thionscain COIS LIFE nach mbeidh deis againn a fhoilsiú roimh dheireadh 2019.

Maidir liom féin agus le Seán, braithfimid uainn an spreagadh agus an chruthaitheacht a bhaineann le hobair na foilsitheoireachta agus táimid féin ag súil go mór le deiseanna scíthléitheoireachta sna blianta romhainn.

Má tá ceist ar bith agat ag eascairt as an bhfógra seo ba chóir teagmháil le Gráinne ar an ríomhphost ag eolas@coislife.ie nó ar an bhfón ag 01 219 0223.

Le gach beannacht,

Caoilfhionn Nic Pháidín agus Seán Ó Cearnaigh

Stiúrthóirí Cois Life

« Gearrliostaí: Gradam Uí Shúilleabháin agus Gradam Réics Carló 2018
Book launch: 30 May 2018 »